Szkoda wyrządzona przez zwierzęta gospodarcze

Szkoda wyrządzona przez zwierzęta gospodarcze

11 czerwca 2021

Wypadki komunikacyjne z udziałem zwierząt można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich to ta z udziałem zwierząt domowych lub hodowlanych, druga dotyczy zwierząt żyjących na wolności.

W przypadku zwierząt gospodarskich sprawa wydaje się prosta – winny jest właściciel, który nie dopilnował zwierzęcia. Kodeks cywilny jasno wyjaśnia, kto i w jakiej sytuacji jest odpowiedzialny za zachowanie zwierząt:
„Kto chowa zwierzę albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, oni osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.”
Kodeks Cywilny, art. 431 § 1

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Co ciekawe zgodnie z ustawą osoba, która jest odpowiedzialna za zwierzę, nie musi być jego właścicielem. Mowa jedynie o osobie, która otacza zwierzę opieką, daje mu schronienie, karmi czy leczy. Zatem za zwierzę będzie odpowiedzialna także osoba, która nawet tylko tymczasowo opiekuje się nim lub która jest posiadaczem zależnym. Także wykorzystanie zwierzęcia np. na czas prac gospodarskich nakłada na posiadacza odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia. Dotyczy to zarówno zwierząt domowych w szerokim znaczeniu, jak i zwierząt w gospodarstwach rolnych, hodowlanych.

Zdarzają się sytuacje, na które posiadacz zwierzęcia teoretycznie nie można mieć wpływu, np. wtedy gdy ono uciekło, ale nawet wtedy będzie odpowiadać za szkody, które wyrządziło błąkające się zwierzę. Ponosi wtedy odpowiedzialność na zasadzie winy, czyli tzw. winę w nadzorze. Właściciel zwierzęcia, które znalazło się bez opieki na drodze publicznej (niezależnie od odpowiedzialności cywilnej) może ponieść także odpowiedzialność za wykroczenie, czyli niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 złotych lub karze nagany. To, czy droga, na której doszło do kolizji, była opatrzona znakiem A-18a („zwierzęta gospodarskie”), ma w tym przypadku znaczenie marginalne, zwłaszcza że w praktyce na polskich drogach występuje on śladowo.

Jeśli zwierzę hodowlane (gospodarskie) było powodem szkody na pojeździe, to rolnik, który za to zwierzę odpowiada, jest zobowiązany do naprawienia szkody. Zwykle można liczyć na wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia OC rolników. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika ma charakter powszechny i obowiązkowy. Każdy rolnik posiadający gospodarstwo rolne ma obowiązek wykupienia takiego ubezpieczenia.

bezpłatna analiza

Wypłaty z tytułu ubezpieczenia OC rolników dotyczą szkód, które powstały w związku z posiadanym gospodarstwem rolnym. Jeżeli szkoda wyrządzona przez zwierzęta hodowlane (gospodarskie) nastąpi w związku z posiadanym gospodarstwem rolnym, odpowiedzialność za nią będzie obciążać zakład ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC rolników i w takim przypadku szkodę należy zgłosić do ubezpieczyciela rolnika.

Każdy właściciel zwierzęcia powinien zdawać sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności za zachowanie zwierzęcia. To samo dotyczy rolników – odpowiadają oni za szkody wyrządzone przez ich zwierzęta gospodarskie  bez względu na to, czy doszło do szkody na osobie czy na mieniu (np. na pojeździe).

Czytaj również


30.07.2021

Odszkodowanie za wypadek z udziałem dzikiego zwierzęcia

Wypadek z udziałem dzikiej zwierzyny może być bardzo niebezpieczny, a uzyskanie odszkodowania w tym przypadku

22.07.2021

Korytarz życia

Pod koniec roku 2019 weszły w życie przepisy dotyczące korytarza życia (oraz jazdy na suwak).

18.06.2021

Wypadek samochodowy z obcokrajowcem na terenie Polski

Dzięki otwarciu granic i ogólnopojętej globalizacji zdarzenie drogowe, w którym jeden z uczestników jest spoza

07.05.2021

Jazda na stłuczkę

Na naszych drogach nie brak kierowców specjalnie powodujących kolizje, a następnie naprawiających swój pojazd z

Bezpłatna analiza