Szkoda podczas załadunku i rozładunku

Szkoda podczas załadunku i rozładunku

6 sierpnia 2021

Oczywistym wydaje się fakt, że ubezpieczenie obowiązkowe OC chroni uczestników wypadku samochodowego. Sprawcę przed odpowiedzialnością finansową, która przechodzi na ubezpieczyciela. Poszkodowanemu w założeniu daje gwarancję, że otrzyma należne odszkodowanie. Powszechną wiedzą jest również to, że ubezpieczenie działa, gdy w wypadku biorą udział dwa (lub więcej) pojazdy albo pojazd i pieszy. Jakie inne szkody obejmuje ów ubezpieczenie?

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Zgodnie z art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Ustęp drugi art. 34 dodaje między innymi, że za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego.

Gdy do wypadku doszło w czasie rozładunku (lub załadunku) pojazdu mechanicznego, to odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest uzasadniona. Niestety ciężko uzyskać odszkodowanie za tego rodzaju szkodę. Najczęstszą linią obrony wykorzystywaną przez odpowiedzialnego ubezpieczyciela jest próba wykazania faktu, że w momencie szkody pojazd nie był w ruchu powołując się na pierwszą część wskazanego powyżej art. 34 – wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę.

Na szczęście zgodnie z linią orzeczniczą art. 34 ust. 2 ustawy jest samodzielną przesłanką do ustalenia odpowiedzialności – oderwaną od definicji ruchu i ścisłej funkcji komunikacyjnej pojazdu. Stąd też dla ustalenia odpowiedzialności wystarczy wykazanie, że pojazd jest pojazdem mechanicznym oraz że szkoda powstała podczas i w związku z bezpośrednim rozładowywaniem lub załadowywaniem pojazdu mechanicznego. Ponadto jak wskazują sądy przepis ten powinien być stosowany bezpośrednio – bez wprowadzania dodatkowych ograniczeń odnoszących się do rozładunku albo załadunku towaru. Czynności te mogą mieć miejsce w różnych okolicznościach faktycznych, np. przy typowym transporcie towaru, ale również w celu umożliwienia naprawienia pojazdu, a nawet przy pompowaniu (ładunku) lub wypompowywaniu (rozładowywaniu) towarów płynnych z pojazdów specjalistycznych.

bezpłatna analiza

Jak widać powyżej, ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów mechanicznych nie chroni jedynie w przypadku klasycznych zdarzeń. Ustawodawca rozszerzył gamę zdarzeń ponad te związane z ruchem pojazdu w rozumieniu dosłownym. Podobnie (co może dziwić) za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego.

Czytaj również


11.12.2020

Wycena pojazdu – najważniejsze informacje

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku drogowym prawdopodobnie jesteś jedną z osób, która jest niezadowolona z

26.11.2020

Kara za brak OC – co warto wiedzieć?

Kara za brak OC może być bardzo dotkliwa, a w 2021r. kary za brak ubezpieczenia

16.11.2020

Utrata wartości handlowej samochodu – co warto wiedzieć

Podstawowym świadczeniem, jakie może otrzymać osoba poszkodowana w wypadku jest odszkodowanie. Ma ono za zadanie

24.08.2020

Odszkodowanie komunikacyjne

Od początku lat 90. liczba samochodów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. W połączeniu z rozwojem

Bezpłatna analiza